آژانس هواپیمایی اسطوره بیستون

تور مسقط 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 08:40
 • مدت سفر 01:30
 • ساعت سفر 08:40
 • مدت سفر 01:30
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 18:35
 • مدت سفر 01:30
 • ساعت سفر 18:35
 • مدت سفر 01:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
19,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,970,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,540,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
محله : Al Khuwair
3
2 تخته (هرنفر)
20,020,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,540,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
محله : Al Khuwair
3
2 تخته (هرنفر)
20,020,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
20,270,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,020,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
20,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,270,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
20,510,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,910,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
20,510,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
20,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,910,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
20,830,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,210,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
20,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,640,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,510,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
21,970,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
22,130,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,530,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
22,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,830,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
22,610,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,530,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,130,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
محله : Al Ghubrah
3
2 تخته (هرنفر)
22,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,280,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,450,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
23,180,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,770,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
23,180,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
محله : Al Khuwair
3
2 تخته (هرنفر)
23,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,770,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,420,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
23,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
23,670,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,230,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,420,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
25,370,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
25,610,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
25,610,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
27,150,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,930,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
27,470,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,710,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,020,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
28,770,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,310,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
31,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
31,930,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,720,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
35,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,610,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,140,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
39,460,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,850,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت ایرلاین قشم ایر
2 صبحانه رایگان
3 اقامت در هتل 3 شب و 4 روز
4 تور لیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی تا 60 سال
6 ترانسفر فرودگاهی
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه اعتبار پاسپورت 6 ماه الزامی و چک آن بر عهده آژانس می‌باشد.
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خشایار نامدار 09120182390
2 فاطمه کریمی 09024040786
3 سمانه علی پور 09024040783
4 مریم محسنا 09352504018
توضیحات‌

تور مسقط

برای رزرو تور بهاری مسقط در ساعات غیر اداری و یا روز های تعطیل با شماره های 09352504018،  09024040769، 09120182390 تماس حاصل فرمایید.

مشخصات تور

_ اتباع ایرانی برای 14 روز اقامت در عمان نیازی به ویزا ندارند.
6Lf9kSwmAAAAAM2r3nHz8lPnzg4ui3HJafp28TM2