آژانس هواپیمایی اسطوره بیستون

تور مسقط 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 08:50
 • مدت سفر 01:30
 • ساعت سفر 08:50
 • مدت سفر 01:30
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 18:35
 • مدت سفر 01:30
 • ساعت سفر 18:35
 • مدت سفر 01:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
24,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,220,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
محله : Al Khuwair
7
2 تخته (هرنفر)
25,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,220,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
محله : Al Khuwair
7
2 تخته (هرنفر)
25,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
25,920,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,350,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
26,150,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,920,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
26,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,430,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
26,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
26,810,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
27,060,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,430,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
27,620,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,130,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
29,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
29,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
30,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,580,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
31,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,050,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
محله : Al Ghubrah
7
2 تخته (هرنفر)
32,160,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,360,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,460,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
32,730,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,770,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,160,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
32,730,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,160,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
محله : Al Khuwair
7
2 تخته (هرنفر)
33,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,770,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
33,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,460,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,320,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
33,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
37,830,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,560,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
38,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
38,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
40,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
42,530,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,070,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,120,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
45,120,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,720,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
52,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
89,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
59,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
98,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,320,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
70,070,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
119,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
81,410,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
147,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
67,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
25 تا 31 خرداد
رزرو
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت ایرلاین قشم ایر
2 صبحانه رایگان
3 اقامت در هتل 7 شب و 8 روز
4 تور لیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی تا 60 سال
6 ترانسفر فرودگاهی
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه اعتبار پاسپورت 6 ماه الزامی و چک آن بر عهده آژانس می‌باشد.
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خشایار نامدار 09120182390
2 فاطمه کریمی 09024040786
3 سمانه علی پور 09024040783
4 مریم محسنا 09352504018
توضیحات‌

تور مسقط

برای رزرو تور بهاری مسقط در ساعات غیر اداری و یا روز های تعطیل با شماره های 09352504018،  09024040769، 09120182390 تماس حاصل فرمایید.

مشخصات تور

_ اتباع ایرانی برای 14 روز اقامت در عمان نیازی به ویزا ندارند.6Lf9kSwmAAAAAM2r3nHz8lPnzg4ui3HJafp28TM2