آژانس هواپیمایی اسطوره بیستون

تور مسقط بهار 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 08:40
 • مدت سفر 01:30
 • ساعت سفر 08:40
 • مدت سفر 01:30
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 18:35
 • مدت سفر 01:30
 • ساعت سفر 18:35
 • مدت سفر 01:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
24,980,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,520,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,360,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
محله : Al Khuwair
7
2 تخته (هرنفر)
25,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,560,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
محله : Al Khuwair
7
2 تخته (هرنفر)
25,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
26,410,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
26,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,410,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
27,020,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
27,020,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,110,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
27,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
27,640,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
28,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,320,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,850,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
30,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,820,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
31,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
32,130,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,520,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
32,480,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,570,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
33,620,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,010,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
محله : Al Khuwair
7
2 تخته (هرنفر)
34,240,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,240,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
34,240,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,010,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
محله : Al Ghubrah
7
2 تخته (هرنفر)
34,240,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,010,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
34,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,070,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,360,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
34,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,240,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
39,340,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,820,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,880,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
39,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
39,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
41,980,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
44,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,750,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
49,730,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,830,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
58,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
63,280,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,350,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
71,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
121,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
60,820,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
86,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
153,220,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت ایرلاین قشم ایر
2 صبحانه رایگان
3 اقامت در هتل 7 شب و 8 روز
4 تور لیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی تا 60 سال
6 ترانسفر فرودگاهی
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه اعتبار پاسپورت 6 ماه الزامی و چک آن بر عهده آژانس می‌باشد.
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خشایار نامدار 09120182390
2 فاطمه کریمی 09024040786
3 سمانه علی پور 09024040783
4 پگاه ازدو 09024040769
5 مریم محسنا 09352504018
توضیحات‌

تور مسقط

برای رزرو تور بهاری مسقط در ساعات غیر اداری و یا روز های تعطیل با شماره های 09352504018،  09024040769، 09120182390 تماس حاصل فرمایید.

مشخصات تور

_ اتباع ایرانی برای 14 روز اقامت در عمان نیازی به ویزا ندارند.6Lf9kSwmAAAAAM2r3nHz8lPnzg4ui3HJafp28TM2