آژانس هواپیمایی اسطوره بیستون

تور مسقط بهار 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 08:40
 • مدت سفر 01:30
 • ساعت سفر 08:40
 • مدت سفر 01:30
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 18:35
 • مدت سفر 01:30
 • ساعت سفر 18:35
 • مدت سفر 01:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
21,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,340,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,300,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
محله : Al Khuwair
4
2 تخته (هرنفر)
22,340,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,270,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,640,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,300,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
محله : Al Khuwair
4
2 تخته (هرنفر)
22,340,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,270,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,300,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
22,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,340,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,300,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
22,830,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,300,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
23,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,970,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,300,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
23,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,380,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,300,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
23,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,300,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
23,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,970,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,300,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
23,570,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,850,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,870,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,300,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
25,160,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,300,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
25,680,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,720,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,300,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
26,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,330,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,300,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
26,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,720,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,300,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
26,740,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,300,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
محله : Al Khuwair
4
2 تخته (هرنفر)
27,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,300,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
27,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,300,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
محله : Al Ghubrah
4
2 تخته (هرنفر)
27,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,300,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
27,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,300,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
27,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,950,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,300,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
30,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,640,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,680,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,300,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
30,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,760,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,300,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
30,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,300,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
32,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,460,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,300,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
33,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,450,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,960,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,300,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
36,240,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,730,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,430,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,300,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
41,170,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,810,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,760,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,300,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
43,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,170,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,300,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
48,920,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,580,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,300,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
57,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,380,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,300,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت ایرلاین قشم ایر
2 صبحانه رایگان
3 اقامت در هتل 4 شب و 5 روز
4 تور لیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی تا 60 سال
6 ترانسفر فرودگاهی
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه اعتبار پاسپورت 6 ماه الزامی و چک آن بر عهده آژانس می‌باشد.
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خشایار نامدار 09120182390
2 فاطمه کریمی 09024040786
3 سمانه علی پور 09024040783
4 پگاه ازدو 09024040769
5 مریم محسنا 09352504018
توضیحات‌

تور مسقط

برای رزرو تور بهاری مسقط در ساعات غیر اداری و یا روز های تعطیل با شماره های 09352504018،  09024040769، 09120182390 تماس حاصل فرمایید.

مشخصات تور

_ اتباع ایرانی برای 14 روز اقامت در عمان نیازی به ویزا ندارند.6Lf9kSwmAAAAAM2r3nHz8lPnzg4ui3HJafp28TM2