آژانس هواپیمایی اسطوره بیستون

تور مسقط بهار 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 08:40
 • مدت سفر 01:30
 • ساعت سفر 08:40
 • مدت سفر 01:30
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 18:35
 • مدت سفر 01:30
 • ساعت سفر 18:35
 • مدت سفر 01:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
19,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,060,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,540,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
محله : Al Khuwair
4
2 تخته (هرنفر)
20,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,840,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
محله : Al Khuwair
4
2 تخته (هرنفر)
20,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
20,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,540,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
21,030,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
21,240,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
21,240,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,580,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
21,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,760,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
21,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
21,770,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,050,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,070,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
23,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,280,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
23,880,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
24,240,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,460,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,530,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
24,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
24,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
محله : Al Khuwair
4
2 تخته (هرنفر)
25,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
25,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
محله : Al Ghubrah
4
2 تخته (هرنفر)
25,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
25,640,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
25,640,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,150,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
28,280,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,880,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
28,460,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,960,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
28,460,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,670,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
30,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
31,280,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,160,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
34,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,930,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,630,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
39,370,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,010,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,960,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
42,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,120,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,370,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
47,120,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,280,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,780,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
55,560,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,580,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت ایرلاین قشم ایر
2 صبحانه رایگان
3 اقامت در هتل 4 شب و 5 روز
4 تور لیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی تا 60 سال
6 ترانسفر فرودگاهی
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه اعتبار پاسپورت 6 ماه الزامی و چک آن بر عهده آژانس می‌باشد.
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خشایار نامدار 09120182390
2 فاطمه کریمی 09024040786
3 سمانه علی پور 09024040783
4 پگاه ازدو 09024040769
5 مریم محسنا 09352504018
توضیحات‌

تور مسقط

برای رزرو تور بهاری مسقط در ساعات غیر اداری و یا روز های تعطیل با شماره های 09352504018،  09024040769، 09120182390 تماس حاصل فرمایید.

مشخصات تور

_ اتباع ایرانی برای 14 روز اقامت در عمان نیازی به ویزا ندارند.6Lf9kSwmAAAAAM2r3nHz8lPnzg4ui3HJafp28TM2