آژانس هواپیمایی اسطوره بیستون

تور مسقط بهار 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 08:40
 • مدت سفر 01:30
 • ساعت سفر 08:40
 • مدت سفر 01:30
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 18:35
 • مدت سفر 01:30
 • ساعت سفر 18:35
 • مدت سفر 01:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
17,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,270,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,630,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
محله : Al Khuwair
3
2 تخته (هرنفر)
18,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,050,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,830,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
محله : Al Khuwair
3
2 تخته (هرنفر)
18,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,050,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
18,620,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,110,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,360,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
18,730,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,110,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,620,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
18,880,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,580,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
نوزاد
12,000,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
18,880,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,640,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
19,060,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,810,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
19,150,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,580,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
19,240,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,710,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
20,640,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
20,820,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
21,170,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,640,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
21,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,280,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
21,610,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,350,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
محله : Al Khuwair
3
2 تخته (هرنفر)
21,880,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,880,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
21,880,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,350,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
محله : Al Ghubrah
3
2 تخته (هرنفر)
21,880,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,350,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
22,140,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,270,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,880,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
22,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,150,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
23,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,870,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
24,160,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,110,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
24,250,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,380,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
24,250,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,910,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
26,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,550,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
28,920,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,530,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
32,610,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,560,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
34,720,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,610,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
38,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,670,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
44,760,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,270,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
رزرو
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت ایرلاین قشم ایر
2 صبحانه رایگان
3 اقامت در هتل 3 شب و 4 روز
4 تور لیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی تا 60 سال
6 ترانسفر فرودگاهی
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه اعتبار پاسپورت 6 ماه الزامی و چک آن بر عهده آژانس می‌باشد.
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خشایار نامدار 09120182390
2 فاطمه کریمی 09024040786
3 سمانه علی پور 09024040783
4 پگاه ازدو 09024040769
5 مریم محسنا 09352504018
توضیحات‌

تور مسقط

برای رزرو تور بهاری مسقط در ساعات غیر اداری و یا روز های تعطیل با شماره های 09352504018،  09024040769، 09120182390 تماس حاصل فرمایید.

مشخصات تور

_ اتباع ایرانی برای 14 روز اقامت در عمان نیازی به ویزا ندارند.
6Lf9kSwmAAAAAM2r3nHz8lPnzg4ui3HJafp28TM2