آژانس هواپیمایی اسطوره بیستون

تور آنتالیا 27 و 28 اردیبهشت 1403

این تور منقضی شده است.

تکمیل ظرفیت
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 03:50
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 03:50
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 22:20
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 22:20
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
22,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
21,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
21,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
32,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
21,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
محله : لارا
6
2 تخته (هرنفر)
33,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
21,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
37,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,000,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
21,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
37,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
21,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
38,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
21,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
39,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
21,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
40,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
21,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
43,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
21,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
43,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
21,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
44,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
21,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
45,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
21,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
46,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
21,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
47,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
21,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
48,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
21,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
48,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
21,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
51,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
21,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
53,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
21,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
54,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
21,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
57,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
21,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
58,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
21,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
59,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
21,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
67,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
94,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
21,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
68,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
21,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
70,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
99,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
21,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
70,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
98,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
21,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
71,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
102,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
21,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
محله : لارا
چشم انداز : Side Sea View
6
2 تخته (هرنفر)
71,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
100,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
21,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
72,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
21,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
74,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
104,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,000,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
21,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
74,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
21,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
76,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
108,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
21,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
76,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
108,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
21,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
76,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
107,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
21,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
Std Sea
محله : بلک
چشم انداز : Dlx
6
2 تخته (هرنفر)
78,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
111,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
21,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
محله : بلک
چشم انداز : Dlx Seaview
6
2 تخته (هرنفر)
80,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
114,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
21,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
88,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
140,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
21,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
91,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
145,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
21,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
94,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
150,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
21,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
96,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
140,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
21,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
97,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
142,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
59,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
21,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
105,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
171,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
63,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
21,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
116,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
191,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
68,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
21,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
142,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
238,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
81,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
21,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
148,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
248,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
84,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
21,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت ایرلاین پگاسوس
2 اقامت در هتل 6 شب و 7 روز
3 ترانسفر فرودگاهی
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خشایار نامدار 09120182390
2 فاطمه کریمی 09024040786
3 سمانه علی پور 09024040783
4 مریم محسنا 09352504018
توضیحات‌

تور آنتالیا

برای رزرو تور بهاری آنتالیا در ساعات غیر اداری و یا روز های تعطیل با شماره های 09352504018،  09024040769، 09120182390 تماس حاصل فرمایید.
کنترل ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد.
تور آنتالیا چارتر و غیر قابل کنسلی می‌باشد.

مشخصات تور

*** کودک باتخت در هتل آدالیا الیت بین 6 الی 11سال محاسبه شده و در هتل رویال وینگز بین 6 الی 10سال محاسبه میگردد .

*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2 کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.

*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

6Lf9kSwmAAAAAM2r3nHz8lPnzg4ui3HJafp28TM2