آژانس هواپیمایی اسطوره بیستون

تور آنتالیا 14 اردیبهشت 1403

این تور منقضی شده است.

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 03:50
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 03:50
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 22:20
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 22:20
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
18,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
24,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,000,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
محله : لارا
6
2 تخته (هرنفر)
28,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
30,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
30,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
31,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
31,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
31,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
32,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
33,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
36,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
36,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
37,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
37,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
37,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
38,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
38,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
41,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
41,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
42,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,000,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
43,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
45,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
45,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
47,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
48,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
53,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
54,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,000,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
54,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
55,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,000,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
56,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
محله : لارا
چشم انداز : Side Sea View
6
2 تخته (هرنفر)
57,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
57,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
58,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
59,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
Std
2 تخته (هرنفر)
61,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
-10,000 تومان
Std Sea
2 تخته (هرنفر)
62,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
88,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
محله : بلک
چشم انداز : Dlx
6
2 تخته (هرنفر)
63,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
89,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
63,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
91,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
65,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
92,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
محله : بلک
چشم انداز : Dlx Seaview
6
2 تخته (هرنفر)
65,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
92,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
66,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
96,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
68,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
107,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
70,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
102,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
71,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
114,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
72,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
104,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
72,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
115,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
74,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
119,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
83,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
136,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
86,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
127,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
87,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
142,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
88,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
144,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
92,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
151,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
92,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
163,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
108,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
182,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
62,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
126,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
213,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
71,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
139,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
236,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
77,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
159,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
272,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
87,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت ایرلاین پگاسوس
2 اقامت در هتل 6 شب و 7 روز
3 ترانسفر فرودگاهی
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خشایار نامدار 09120182390
2 فاطمه کریمی 09024040786
3 سمانه علی پور 09024040783
4 پگاه ازدو 09024040769
5 مریم محسنا 09352504018
توضیحات‌

تور آنتالیا

برای رزرو تور بهاری آنتالیا در ساعات غیر اداری و یا روز های تعطیل با شماره های 09352504018،  09024040769، 09120182390 تماس حاصل فرمایید.
کنترل ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد.
تور آنتالیا چارتر و غیر قابل کنسلی می‌باشد.

مشخصات تور

*** کودک باتخت در هتل آدالیا الیت بین 6 الی 11سال محاسبه شده و در هتل رویال وینگز بین 6 الی 10سال محاسبه میگردد .

*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2 کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.

*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

6Lf9kSwmAAAAAM2r3nHz8lPnzg4ui3HJafp28TM2