آژانس هواپیمایی اسطوره بیستون

تور کوش آداسی ویژه بهار 1403

این تور منقضی شده است.

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • ADB عدنان مندرس
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 22:50
 • مدت سفر 03:00
 • ساعت سفر 22:50
 • مدت سفر 03:00
ازمیر
 • ADB ازمیر
 • اتوبوس
 • کوش آداسی
 • bus ترانسفر فرودگاهی
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 01:10
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 01:10
کوش آداسی
 • کوش آداسی
 • اتوبوس
 • ADB ازمیر
 • bus ترانسفر فرودگاهی
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 03:00
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 03:00
عدنان مندرس
 • ADB عدنان مندرس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 02:50
 • مدت سفر 03:00
 • ساعت سفر 02:50
 • مدت سفر 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
19,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,160,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,450,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
13,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,110,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,880,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
13,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,460,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,580,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
13,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,780,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,650,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
13,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
27,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,310,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
چشم انداز : Land View
6
2 تخته (هرنفر)
30,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,310,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
13,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
32,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,050,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,330,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
13,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
34,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,250,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,660,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
13,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
35,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,560,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
13,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
35,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
13,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
36,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,760,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
13,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
37,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,180,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
13,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
38,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,280,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
205,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
13,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
38,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,140,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
13,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
38,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,830,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
13,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
39,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,070,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
13,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
40,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,260,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
13,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
41,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,860,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
13,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
41,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,360,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,140,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
13,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
42,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,450,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,110,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
13,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
چشم انداز : Superior Sea View
6
2 تخته (هرنفر)
43,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,580,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
13,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
43,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,550,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
13,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
43,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,970,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
13,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
45,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,760,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,630,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
13,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
46,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,860,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
13,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
48,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,110,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
13,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
50,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,580,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,920,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
13,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
52,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
84,570,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
13,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
53,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,680,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
13,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
56,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
97,770,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,860,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
13,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
56,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,570,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,280,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
13,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت ایرباس قشم ایر
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی با پوشش کرونا(زیر60 سال)
4 اقامت در هتل 6 شب و 7 روز
5 تور لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خشایار نامدار 09120182390
2 فاطمه کریمی 09024040786
3 سمانه علی پور 09024040783
4 مریم محسنا 09352504018
توضیحات‌

تور کوش آداسی

برای رزرو تور بهاری کوش آداسی در ساعات غیر اداری و یا روز‌های تعطیل با شماره‌های 09352504018،  09024040769، 09120182390 تماس حاصل فرمایید.

تور‌های چارتر و غیر قابل کنسلی می‌باشند.

مشخصات تور :

_بیمه برای افراد بالای 60 سال جداگانه و الزامی می‌باشد.


6Lf9kSwmAAAAAM2r3nHz8lPnzg4ui3HJafp28TM2