آژانس هواپیمایی اسطوره بیستون

تور آنتالیا نوروز 1403 فرودگاه دنیزلی

این تور منقضی شده است.

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DNZ فرودگاه دنیزلی
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت سفر 11:50
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 11:50
 • مدت سفر 03:30
دنیزلی
 • DNZ دنیزلی
 • اتوبوس
 • AYT آنتالیا
 • bus ترانسفر زمینی
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 04:00
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 04:00
آنتالیا
 • AYT آنتالیا
 • اتوبوس
 • DNZ دنیزلی
 • bus ترانسفر زمینی
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 04:00
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 04:00
فرودگاه دنیزلی
 • DNZ فرودگاه دنیزلی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
24,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,000,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,500,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
32,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,500,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
35,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,500,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
36,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,500,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
37,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,500,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
39,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,500,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
39,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,500,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
40,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,500,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
40,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,500,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
40,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,500,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
41,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,500,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
42,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,500,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
42,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,500,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
42,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,500,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
43,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,500,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
44,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,500,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
46,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,500,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
48,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,500,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
48,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,500,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
48,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,500,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
48,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,500,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
48,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,500,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
49,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,500,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
49,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,500,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
49,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,500,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
49,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,500,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
52,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,500,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
52,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,500,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
52,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,500,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
54,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,500,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
57,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
84,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,000,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,500,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
57,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
84,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,000,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,500,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
58,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,500,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
59,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,500,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
63,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,500,000 تومان
نوزاد
-
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت ایرلاین ایران ایرتور (دنیزلی)
2 اقامت در هتل 6 شب و 7 روز
3 ترانسفر فرودگاهی
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خشایار نامدار 09120182390
2 فاطمه کریمی 09024040786
3 سمانه علی پور 09024040783
4 پگاه ازدو 09024040769
5 مریم محسنا 09352504018
توضیحات‌

تور آنتالیا

برای رزرو تور آنتالیا در ساعات غیر اداری و یا استعلام دیگر هتل ها و پکیج ها با شماره 09120182390 تماس حاصل فرمایید.

کنترل ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد.

تور آنتالیا چارتر و غیر قابل کنسلی می‌باشد.

مشخصات تور

_ نرخ کودک دوم در اتاق جداگانه محاسبه می شود.


6Lf9kSwmAAAAAM2r3nHz8lPnzg4ui3HJafp28TM2