آژانس هواپیمایی اسطوره بیستون

تور کوش آداسی 5 اردیبهشت 1403

این تور منقضی شده است.

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • ADB عدنان مندرس
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 23:00
 • مدت سفر 03:00
 • ساعت سفر 23:00
 • مدت سفر 03:00
ازمیر
 • ADB ازمیر
 • اتوبوس
 • کوش آداسی
 • bus ترانسفر زمینی
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 01:00
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 01:00
کوش آداسی
 • کوش آداسی
 • اتوبوس
 • ADB ازمیر
 • bus ترانسفر زمینی
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 00:00
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 00:00
عدنان مندرس
 • ADB عدنان مندرس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 03:00
 • مدت سفر 03:00
 • ساعت سفر 03:00
 • مدت سفر 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
11,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,710,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,500,000 تومان
نوزاد
1,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,640,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,430,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,840,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,500,000 تومان
نوزاد
1,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,570,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,950,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,180,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,500,000 تومان
نوزاد
1,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,180,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,570,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,500,000 تومان
نوزاد
1,500,000 تومان
چشم انداز : Promo Room
6
2 تخته (هرنفر)
19,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,000,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,500,000 تومان
نوزاد
1,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
22,460,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,500,000 تومان
نوزاد
1,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
22,460,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,500,000 تومان
نوزاد
1,500,000 تومان
چشم انداز : Land View
6
2 تخته (هرنفر)
22,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,480,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,500,000 تومان
نوزاد
1,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,060,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,020,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,500,000 تومان
نوزاد
1,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
24,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,630,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,020,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
24,760,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,530,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,500,000 تومان
نوزاد
1,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,230,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,500,000 تومان
نوزاد
1,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,430,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,350,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,500,000 تومان
نوزاد
1,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
26,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,030,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,500,000 تومان
نوزاد
1,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
27,150,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,130,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,500,000 تومان
نوزاد
1,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
27,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,820,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,500,000 تومان
نوزاد
1,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
28,250,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,500,000 تومان
نوزاد
1,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
28,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,620,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,020,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,500,000 تومان
نوزاد
1,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,910,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,610,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,350,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,500,000 تومان
نوزاد
1,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
30,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,500,000 تومان
نوزاد
1,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
31,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,880,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,500,000 تومان
نوزاد
1,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
31,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,500,000 تومان
نوزاد
1,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
32,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,770,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,500,000 تومان
نوزاد
1,500,000 تومان
چشم انداز : Superior Sea View
6
2 تخته (هرنفر)
32,740,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک 2 تا 6 سال
9,500,000 تومان
نوزاد
1,500,000 تومان
چشم انداز : Superior Sea View
6
2 تخته (هرنفر)
33,330,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک 2 تا 6 سال
9,500,000 تومان
نوزاد
1,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
35,030,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,380,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,280,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,500,000 تومان
نوزاد
1,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
36,330,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,280,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,380,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,500,000 تومان
نوزاد
1,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
36,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,780,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,500,000 تومان
نوزاد
1,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
36,630,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,680,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,500,000 تومان
نوزاد
1,500,000 تومان
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت ایرباس600-300 قشم ایر
2 ترانسفر فرودگاهی
3 گشت شهری
4 تور لیدر محلی
5 بیمه مسافرتی با پوشش کرونا(زیر60 سال)
6 اقامت در هتل 6 شب و 7 روز
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خشایار نامدار 09120182390
2 فاطمه کریمی 09024040786
3 پگاه ازدو 09024040769
4 مریم محسنا 09352504018
5 سمانه علی پور 09024040783
توضیحات‌

تور کوش آداسی

برای رزرو تور بهاری کوش آداسی در ساعات غیر اداری و یا روز‌های تعطیل با شماره‌های 09352504018،  09024040769، 09120182390 تماس حاصل فرمایید.

تور‌های چارتر و غیر قابل کنسلی می‌باشند.

مشخصات تور :

-مبلغ کودک دوم جداگانه محاسبه می‌شود.

6Lf9kSwmAAAAAM2r3nHz8lPnzg4ui3HJafp28TM2