آژانس هواپیمایی اسطوره بیستون

تور آنتالیا بهار 1403 فرودگاه دنیزلی

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DNZ فرودگاه دنیزلی
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت سفر 00:30
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 00:30
 • مدت سفر 03:30
دنیزلی
 • DNZ دنیزلی
 • اتوبوس
 • AYT آنتالیا
 • bus ترانسفر زمینی رفت
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 04:00
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 04:00
آنتالیا
 • AYT آنتالیا
 • اتوبوس
 • DNZ دنیزلی
 • bus ترانسفر زمینی برگشت
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 04:00
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 04:00
فرودگاه دنیزلی
 • DNZ فرودگاه دنیزلی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت سفر 04:30
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 04:30
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
21,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,900,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
28,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,900,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
35,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,900,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
37,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,900,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
39,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,900,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
39,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,900,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
39,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,900,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
40,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,900,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
42,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,900,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
42,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,900,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
44,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,900,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
45,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,900,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
46,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,900,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
46,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,000,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,900,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
48,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,900,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
48,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,900,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
50,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,000,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,900,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
53,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,000,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,900,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
53,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,000,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,900,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
55,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,900,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
56,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,900,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
56,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,900,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
58,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
88,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,900,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
59,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,900,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
61,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,900,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
62,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
96,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,900,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
73,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
116,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,000,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,900,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
75,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
119,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,900,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت ایرلاین ایران ایرتور (دنیزلی)
2 اقامت در هتل 6 شب و 7 روز
3 ترانسفر فرودگاهی
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خشایار نامدار 09120182390
2 فاطمه کریمی 09024040786
3 سمانه علی پور 09024040783
4 مریم محسنا 09352504018
توضیحات‌

تور آنتالیا

برای رزرو تور بهاری آنتالیا در ساعات غیر اداری و یا روز‌های تعطیل با شماره‌های 09352504018،  09024040769، 09120182390 تماس حاصل فرمایید.

کنترل ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد.

تور آنتالیا چارتر و غیر قابل کنسلی می‌باشد.

مشخصات تور

_ نرخ کودک دوم در اتاق جداگانه محاسبه می‌شود.


6Lf9kSwmAAAAAM2r3nHz8lPnzg4ui3HJafp28TM2