آژانس هواپیمایی اسطوره بیستون

تور آنتالیا 31 فروردین 1403

این تور منقضی شده است.

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت سفر 04:55
 • مدت سفر 06:50
 • ساعت سفر 04:55
 • مدت سفر 06:50
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت سفر 23:00
 • مدت سفر 06:50
 • ساعت سفر 23:00
 • مدت سفر 06:50
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
محله : لارا
6
2 تخته (هرنفر)
29,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,990,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
28,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
34,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,690,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
32,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
34,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,090,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
33,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
35,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
3 تخته (هرنفر)
33,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
36,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,090,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
34,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
37,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,690,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
36,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,990,000 تومان
محله : کمر
چشم انداز : GardenView
6
2 تخته (هرنفر)
37,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,590,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
36,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
38,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,990,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
36,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,990,000 تومان
محله : بلک
چشم انداز : Village Room
6
2 تخته (هرنفر)
39,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,790,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
38,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
40,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,290,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
38,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
41,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,690,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
39,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
42,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,790,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
40,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
42,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,790,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
41,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,590,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
44,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,390,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
41,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,790,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
47,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,890,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
44,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
48,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,790,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
45,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,990,000 تومان
محله : لارا
چشم انداز : Land View
6
2 تخته (هرنفر)
49,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,390,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
47,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
50,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,490,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
47,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,990,000 تومان
محله : بلک
چشم انداز : GardenView
6
2 تخته (هرنفر)
51,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,090,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
48,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
51,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,690,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
48,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,990,000 تومان
محله : لارا
چشم انداز : Superior
6
2 تخته (هرنفر)
52,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,490,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
49,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
53,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,090,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
50,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,990,000 تومان
محله : بلک
چشم انداز : Land View
6
2 تخته (هرنفر)
54,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,290,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
51,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
57,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,590,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
53,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,990,000 تومان
محله : بلک
چشم انداز : Side Sea View
6
2 تخته (هرنفر)
59,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,590,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
55,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,890,000 تومان
محله : لارا
چشم انداز : Land View
6
2 تخته (هرنفر)
59,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,590,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
55,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,990,000 تومان
محله : تکیروا
چشم انداز : Land View
6
2 تخته (هرنفر)
62,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
91,190,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
62,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
63,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
84,790,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
59,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
63,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
84,790,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
59,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,990,000 تومان
محله : بلک
چشم انداز : Dlx Land
6
2 تخته (هرنفر)
63,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
98,290,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
59,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
64,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,190,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
61,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
69,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,890,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
64,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,990,000 تومان
premium
2 تخته (هرنفر)
71,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
106,990,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
66,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,990,000 تومان
محله : لارا
چشم انداز : Superior
6
2 تخته (هرنفر)
72,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
98,190,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
67,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,390,000 تومان
محله : لارا
چشم انداز : Dlx
6
2 تخته (هرنفر)
81,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
110,790,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
75,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,990,000 تومان
محله : بلک
چشم انداز : SUP Garden
6
2 تخته (هرنفر)
86,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
126,190,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
80,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
95,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
131,590,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
87,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,990,000 تومان
محله : بلک
چشم انداز : Dlx
6
2 تخته (هرنفر)
96,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
133,490,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
88,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,990,000 تومان
محله : لارا
چشم انداز : Superior
6
2 تخته (هرنفر)
101,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
141,090,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
93,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
2 تخته (هرنفر)
105,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
146,690,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
96,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
محله : بلک
چشم انداز : Superior
6
2 تخته (هرنفر)
112,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
158,690,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
103,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
128,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
182,690,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
118,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,990,000 تومان
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت ایرلاین ترکیش
2 ترانسفر فرودگاهی
3 اقامت در هتل 7 روز اقامت
4 تور لیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی زیر 60 سال
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خشایار نامدار 09120182390
2 فاطمه کریمی 09024040786
3 سمانه علی پور 09024040783
4 پگاه ازدو 09024040769
5 مریم محسنا 09352504018
توضیحات‌

تور آنتالیا

برای رزرو تور بهاری آنتالیا در ساعات غیر اداری و یا روز های تعطیل با شماره های 09352504018،  09024040769، 09120182390 تماس حاصل فرمایید.
کنترل ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می‌باشد.

تور آنتالیا چارتر و غیر قابل کنسلی می‌باشد.

مشخصات تور

_ بارمجاز پرواز 30 کیلوگرم و داخل کابین 8 کیلوگرم می‌باشد.

_ در هتل های رویال وینگز، ر ویال سگینوس، رویال هالیدی پالاس کودک بالای 7 سال و کنکورد دلوکس و کارمیر ریزورت کودک بالای 10 سال بزرگسال محسوب می‌شوند.

_ در اتاق های تریپل تخت نفر سوم اکسترا می‌باشد.

_ در صورت درخواست صندلی بیزینس در پرواز دو طرفه مبلغ 9/000/000 تومان و در پرواز یکطرفه 5/000/000 تومان به مبلغ پکیج اضافه می‌شود.

_ مسافرینی که از یک طرف پرواز تورشان استفاده نمی کنند در صورت اعلام در روز خرید شامل 2/000/000 تومان تخفیف می‌شوند.

_نرخ کودک 2 تا 6 سال 18/990/000 تومان می‌باشد.

_نرخ کودک زیر 2 سال 1/990/000 تومان می‌باشد.
6Lf9kSwmAAAAAM2r3nHz8lPnzg4ui3HJafp28TM2