آژانس هواپیمایی اسطوره بیستون

تور آنتالیا 17 و 18 و 19 خرداد 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 03:50
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 03:50
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 22:20
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 22:20
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
22,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
32,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
محله : لارا
6
2 تخته (هرنفر)
36,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
37,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
45,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
45,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,030,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
46,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
48,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
51,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
51,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,000,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
53,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
53,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
55,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
89,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
57,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
59,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
61,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
69,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
98,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
69,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
98,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
73,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
104,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
std
رزرو
2 تخته (هرنفر)
73,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
73,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
75,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
107,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
Std Sea
رزرو
2 تخته (هرنفر)
75,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
108,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
76,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
108,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
78,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
111,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
محله : بلک
چشم انداز : Dlx
6
2 تخته (هرنفر)
78,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
112,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
78,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
113,250,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
78,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
79,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
114,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
محله : بلک
چشم انداز : Dlx Seaview
6
2 تخته (هرنفر)
80,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
115,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
81,550,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
117,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,850,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
93,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
137,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,000,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
95,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
154,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
95,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
139,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
97,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
143,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
107,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
158,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
62,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
109,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
162,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
63,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
112,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
185,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
65,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
129,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
215,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
73,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
145,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
244,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
81,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
184,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
315,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
101,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت ایرلاین پگاسوس
2 اقامت در هتل 6 شب و 7 روز
3 ترانسفر فرودگاهی
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خشایار نامدار 09120182390
2 فاطمه کریمی 09024040786
3 سمانه علی پور 09024040783
4 مریم محسنا 09352504018
توضیحات‌

تور آنتالیا

برای رزرو تور بهاری آنتالیا در ساعات غیر اداری و یا روز های تعطیل با شماره های 09352504018،  09024040769، 09120182390 تماس حاصل فرمایید.


کنترل ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد.

تور آنتالیا چارتر و غیر قابل کنسلی می‌باشد.

مشخصات تور

_ بار مجاز مسافر 30 کیلوگرم می‌باشد.

_ کودک بالای 6 سال در هتل رویال وینگز و کودک بالای 10 سال در هتل کنکورد بزرگسال محسوب می شود.

_ نرخ کودک بر اساس 1 کودک در اتاق محاسبه می شود. در صورت وجود تعداد بیشتر حتما با کانتر مربوطه چک شود.

_ بیمه برای افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه بر عهده مسافر می باشد.

_ استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام می پذیرد و آژانس اسطوره بیستون در این رابطه پاسخگو نیست.

6Lf9kSwmAAAAAM2r3nHz8lPnzg4ui3HJafp28TM2