آژانس هواپیمایی اسطوره بیستون

تور آنتالیا 23 و 24 فروردین 1403

این تور منقضی شده است.

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 03:50
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 03:50
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 22:20
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 22:20
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
15,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
محله : لارا
6
2 تخته (هرنفر)
23,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,000,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,000,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
28,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
30,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
30,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
30,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,000,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
31,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
31,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
31,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
32,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
36,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
37,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
37,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
41,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
41,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
41,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
42,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
42,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,000,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
std
محله : لارا
چشم انداز : Side Sea View
6
2 تخته (هرنفر)
44,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
44,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
محله : لارا
چشم انداز : SeaView
6
2 تخته (هرنفر)
46,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
48,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
53,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
53,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
57,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
std
2 تخته (هرنفر)
59,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
Std Sea
2 تخته (هرنفر)
61,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
محله : بلک
چشم انداز : Dlx
6
2 تخته (هرنفر)
65,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
96,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
66,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
108,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
محله : بلک
چشم انداز : Dlx Seaview
6
2 تخته (هرنفر)
67,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
100,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
71,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
118,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
97,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
164,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
108,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
184,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
62,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت ایرلاین پگاسوس
2 اقامت در هتل 6 شب و 7 روز
3 ترانسفر فرودگاهی
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خشایار نامدار 09120182390
2 فاطمه کریمی 09024040786
3 سمانه علی پور 09024040783
4 پگاه ازدو 09024040769
5 مریم محسنا 09352504018
توضیحات‌

تور آنتالیا

برای رزرو تور بهاری آنتالیا در ساعات غیر اداری و یا روز های تعطیل با شماره های 09352504018،  09024040769، 09120182390 تماس حاصل فرمایید.


کنترل ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد.

تور آنتالیا چارتر و غیر قابل کنسلی می‌باشد.

مشخصات تور

_ بار مجاز مسافر 30 کیلوگرم می‌باشد.

_ کودک بالای 6 سال در هتل رویال وینگز و کودک بالای 10 سال در هتل کنکورد بزرگسال محسوب می شود.

_ نرخ کودک بر اساس 1 کودک در اتاق محاسبه می شود. در صورت وجود تعداد بیشتر حتما با کانتر مربوطه چک شود.

_ بیمه برای افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه بر عهده مسافر می باشد.

_ استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام می پذیرد و آژانس اسطوره بیستون در این رابطه پاسخگو نیست.

6Lf9kSwmAAAAAM2r3nHz8lPnzg4ui3HJafp28TM2