آژانس هواپیمایی اسطوره بیستون

تور پاتایا نوروز 1403

این تور منقضی شده است.

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • فلای دبی فلای دبی
 • Economy
 • ساعت سفر 23:30
 • مدت سفر 02:10
 • ساعت سفر 23:30
 • مدت سفر 02:10
فرودگاه بین‌المللی دبی
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • هواپیما
 • UTP فرودگاه بین‌المللی یوتاپائو
 • فلای دبی فلای دبی
 • Economy
 • ساعت سفر 10:50
 • مدت سفر 06:10
 • ساعت سفر 10:50
 • مدت سفر 06:10
فرودگاه بین‌المللی یوتاپائو
 • UTP فرودگاه بین‌المللی یوتاپائو
 • هواپیما
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • فلای دبی فلای دبی
 • Economy
 • ساعت سفر 22:50
 • مدت سفر 06:10
 • ساعت سفر 22:50
 • مدت سفر 06:10
فرودگاه بین‌المللی دبی
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • فلای دبی فلای دبی
 • Economy
 • ساعت سفر 07:10
 • مدت سفر 02:10
 • ساعت سفر 07:10
 • مدت سفر 02:10
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
65,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
66,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
61,100,000 تومان
نفر اضافه
66,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
66,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
66,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
61,800,000 تومان
نفر اضافه
66,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
66,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
66,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
61,800,000 تومان
نفر اضافه
66,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
68,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
68,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
62,400,000 تومان
نفر اضافه
68,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
68,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
70,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
62,400,000 تومان
نفر اضافه
68,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
69,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
70,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
62,900,000 تومان
نفر اضافه
70,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
69,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
62,900,000 تومان
نفر اضافه
-
2 تخته (هرنفر)
70,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
72,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
63,300,000 تومان
نفر اضافه
72,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
71,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
74,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
63,500,000 تومان
نفر اضافه
74,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
71,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
72,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
63,500,000 تومان
نفر اضافه
72,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
71,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
63,500,000 تومان
نفر اضافه
-
2 تخته (هرنفر)
72,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
73,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
64,000,000 تومان
نفر اضافه
73,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
73,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
88,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
74,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
64,600,000 تومان
نفر اضافه
74,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
74,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
89,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
74,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
64,800,000 تومان
نفر اضافه
11,922,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
74,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
89,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
64,800,000 تومان
نفر اضافه
-
2 تخته (هرنفر)
74,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
89,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
74,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
64,800,000 تومان
نفر اضافه
74,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
75,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
92,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
65,200,000 تومان
نفر اضافه
-
2 تخته (هرنفر)
75,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
65,500,000 تومان
نفر اضافه
-
2 تخته (هرنفر)
75,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
75,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
65,500,000 تومان
نفر اضافه
75,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
76,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
78,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
65,900,000 تومان
نفر اضافه
78,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
77,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
96,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
77,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
66,100,000 تومان
نفر اضافه
77,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
80,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
80,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
67,200,000 تومان
نفر اضافه
80,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
81,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
103,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
81,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
67,600,000 تومان
نفر اضافه
81,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
81,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
82,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
67,800,000 تومان
نفر اضافه
82,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
81,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
81,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
67,800,000 تومان
نفر اضافه
81,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
81,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
81,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
67,800,000 تومان
نفر اضافه
81,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
90,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
122,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
90,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
71,300,000 تومان
نفر اضافه
90,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
94,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
129,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
94,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
72,800,000 تومان
نفر اضافه
94,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
96,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
134,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
96,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
73,700,000 تومان
نفر اضافه
96,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
96,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
135,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
96,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
73,900,000 تومان
نفر اضافه
96,900,000 تومان
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت پرواز تهران پاتایا تهران با ایرلاین سلام‌ایر
2 ترانسفر فرودگاهی استقبال و بدرقه فرودگاهی
3 اقامت در هتل اقامت 9 شب و 10 روز
4 ویزا ویزای تایلند
5 بیمه مسافرتی بیمه مسافرتی در طول سفر
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
2 عکس 4 در 6 2 قطعه عکس جدید بدون روتوش
3 کپی شناسنامه کپی واضح از شناسنامه
4 کپی کارت ملی کپی واضح از کارت ملی
5 پرینت حساب پرینت حساب و نمکن مالی برای هر نفر 50 میلیون تومان بصورت انگلیسی از بانک
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خشایار نامدار 09120182390
2 فاطمه کریمی 09024040786
3 سمانه علی پور 09024040783
4 پگاه ازدو 09024040769
5 مریم محسنا 09352504018
توضیحات‌

اطلاعات تور پاتایا

برای رزرو تور پاتایا و یا اطلاعات بیشتر در ساعات غیر اداری با شماره 09120182390 تماس حاصل فرمایید.

ممنوعیت خروج از کشو بر عهده مسافر می باشد.

مشخصات تور

_ داشتن تمکن مالی 50/000/000 تومانی

_ 9 شب اقامت در پاتایا

مشخصات پرواز

_ پرواز به شهر پاتایا با هواپیمائی فلای دبی با 30 کیلو بار و کترینگ

6Lf9kSwmAAAAAM2r3nHz8lPnzg4ui3HJafp28TM2