آژانس هواپیمایی اسطوره بیستون

تور پوکت ویژه نوروز 1403

این تور منقضی شده است.

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 19:55
 • مدت سفر 02:30
 • ساعت سفر 19:55
 • مدت سفر 02:30
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 02:35
 • مدت سفر 06:30
 • ساعت سفر 02:35
 • مدت سفر 06:30
فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 23:15
 • مدت سفر 06:30
 • ساعت سفر 23:15
 • مدت سفر 06:30
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 08:15
 • مدت سفر 02:30
 • ساعت سفر 08:15
 • مدت سفر 02:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
77,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,200,000 تومان
کودک با تخت
-
کودک بدون تخت
-
نفر اضافه
77,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
77,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,400,000 تومان
کودک با تخت
-
کودک بدون تخت
-
نفر اضافه
79,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
82,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,700,000 تومان
کودک با تخت
83,500,000 تومان
کودک بدون تخت
74,200,000 تومان
نفر اضافه
83,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
82,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,900,000 تومان
کودک با تخت
83,700,000 تومان
کودک بدون تخت
74,400,000 تومان
نفر اضافه
83,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
84,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
100,400,000 تومان
کودک با تخت
86,400,000 تومان
کودک بدون تخت
75,100,000 تومان
نفر اضافه
86,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
85,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,600,000 تومان
کودک با تخت
-
کودک بدون تخت
75,400,000 تومان
نفر اضافه
-
2 تخته (هرنفر)
86,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
103,900,000 تومان
کودک با تخت
86,400,000 تومان
کودک بدون تخت
75,800,000 تومان
نفر اضافه
86,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
87,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
106,300,000 تومان
کودک با تخت
95,200,000 تومان
کودک بدون تخت
76,300,000 تومان
نفر اضافه
95,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
88,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
107,400,000 تومان
کودک با تخت
88,100,000 تومان
کودک بدون تخت
76,500,000 تومان
نفر اضافه
88,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
90,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
112,100,000 تومان
کودک با تخت
90,500,000 تومان
کودک بدون تخت
77,500,000 تومان
نفر اضافه
90,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
93,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
118,000,000 تومان
کودک با تخت
93,400,000 تومان
کودک بدون تخت
78,700,000 تومان
نفر اضافه
93,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
93,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
118,000,000 تومان
کودک با تخت
93,400,000 تومان
کودک بدون تخت
78,700,000 تومان
نفر اضافه
93,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
95,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
122,100,000 تومان
کودک با تخت
95,200,000 تومان
کودک بدون تخت
79,400,000 تومان
نفر اضافه
95,200,000 تومان
چشم انداز : Dlx
9
2 تخته (هرنفر)
97,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
126,200,000 تومان
کودک با تخت
97,500,000 تومان
کودک بدون تخت
80,300,000 تومان
نفر اضافه
97,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
97,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
126,200,000 تومان
کودک با تخت
97,500,000 تومان
کودک بدون تخت
80,300,000 تومان
نفر اضافه
97,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
98,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
127,900,000 تومان
کودک با تخت
98,100,000 تومان
کودک بدون تخت
80,500,000 تومان
نفر اضافه
98,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
99,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
129,700,000 تومان
کودک با تخت
99,200,000 تومان
کودک بدون تخت
81,000,000 تومان
نفر اضافه
99,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
100,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
132,000,000 تومان
کودک با تخت
100,400,000 تومان
کودک بدون تخت
81,500,000 تومان
نفر اضافه
100,400,000 تومان
چشم انداز : Pool View
9
2 تخته (هرنفر)
101,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
133,200,000 تومان
کودک با تخت
101,000,000 تومان
کودک بدون تخت
81,700,000 تومان
نفر اضافه
101,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
101,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
134,300,000 تومان
کودک با تخت
101,600,000 تومان
کودک بدون تخت
81,900,000 تومان
نفر اضافه
101,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
101,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
134,300,000 تومان
کودک با تخت
101,600,000 تومان
کودک بدون تخت
81,900,000 تومان
نفر اضافه
101,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
105,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
141,400,000 تومان
کودک با تخت
105,100,000 تومان
کودک بدون تخت
83,300,000 تومان
نفر اضافه
105,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
105,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
141,400,000 تومان
کودک با تخت
105,100,000 تومان
کودک بدون تخت
83,300,000 تومان
نفر اضافه
105,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
106,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
144,900,000 تومان
کودک با تخت
106,900,000 تومان
کودک بدون تخت
84,000,000 تومان
نفر اضافه
106,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
110,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
153,100,000 تومان
کودک با تخت
110,900,000 تومان
کودک بدون تخت
85,700,000 تومان
نفر اضافه
110,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
110,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
153,100,000 تومان
کودک با تخت
110,900,000 تومان
کودک بدون تخت
85,700,000 تومان
نفر اضافه
110,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
117,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
165,900,000 تومان
کودک با تخت
117,400,000 تومان
کودک بدون تخت
88,200,000 تومان
نفر اضافه
117,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
118,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
167,100,000 تومان
کودک با تخت
-
کودک بدون تخت
88,500,000 تومان
نفر اضافه
-
2 تخته (هرنفر)
120,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
173,000,000 تومان
کودک با تخت
120,900,000 تومان
کودک بدون تخت
89,700,000 تومان
نفر اضافه
120,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
122,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
176,500,000 تومان
کودک با تخت
122,600,000 تومان
کودک بدون تخت
90,400,000 تومان
نفر اضافه
122,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
125,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
182,300,000 تومان
کودک با تخت
125,600,000 تومان
کودک بدون تخت
91,500,000 تومان
نفر اضافه
125,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
129,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
190,500,000 تومان
کودک با تخت
129,700,000 تومان
کودک بدون تخت
93,200,000 تومان
نفر اضافه
129,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
139,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
209,200,000 تومان
کودک با تخت
139,000,000 تومان
کودک بدون تخت
96,900,000 تومان
نفر اضافه
139,000,000 تومان
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی استقبال و بدرقه فرودگاهی
2 بلیط رفت و برگشت بلیط تهران پوکت تهران
3 اقامت در هتل اقامت 9 شب
4 ویزا ویزا تایلند
5 بیمه مسافرتی بیمه مسافرتی در سفر
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار از روز حرکت
2 کپی شناسنامه کپی واضح شناسنامه
3 کپی کارت ملی کپی واضح کارت ملی
4 پرینت حساب تمکن مالی 50 میلیون برای هر نفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خشایار نامدار 09120182390
2 فاطمه کریمی 09024040786
3 سمانه علی پور 09024040783
4 پگاه ازدو 09024040769
5 مریم محسنا 09352504018
توضیحات‌

تور پوکت

برای رزرو تور پوکت در ساعات غیر اداری و یا روزهای تعطیل با شماره 09120182390  تماس حاصل فرمایید.

کنترل ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد.

مشخصات تور

_ داشتن تمکن مالی 50/000/000 تومانی الزامی است.

_ تور 9 شب پوکت

6Lf9kSwmAAAAAM2r3nHz8lPnzg4ui3HJafp28TM2