آژانس هواپیمایی اسطوره بیستون

تور تفلیس 6 شب آذر 1402

این تور منقضی شده است.

هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
9,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,930,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,930,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,930,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,410,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,550,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,580,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,580,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
چشم انداز : Eco Room
6
2 تخته (هرنفر)
11,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,530,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,230,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,580,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,830,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,230,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,830,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,230,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,230,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,550,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,820,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,230,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,550,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,820,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,230,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,550,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,820,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,880,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,210,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,920,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,370,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,880,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,130,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,230,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,130,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,880,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,580,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,830,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,540,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,530,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,880,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,230,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,770,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,230,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,120,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,230,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,180,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,230,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,180,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,880,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,070,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,530,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,880,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,320,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,070,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,180,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,150,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,830,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
21,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,480,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
22,620,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,970,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,180,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
26,250,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,630,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,830,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
27,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,930,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,780,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
28,730,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,930,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,830,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
28,730,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,220,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,120,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
28,730,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,580,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,120,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
30,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,030,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
32,030,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,780,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,380,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت شنبه و چهارشنبه رفت ایرلاین سپهران
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 اقامت در هتل 6 شب و 7 روز
5 تور لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
2 واچر هتل
3 بلیط رفت و برگشت پرینت شده
4 کارت واکسن دیجیتال
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خشایار نامدار 09120182390
2 فاطمه کریمی 09024040786
3 پگاه ازدو 09024040769
4 مریم محسنا 09352504018
توضیحات‌

تور تفلیس 

برای رزرو تور تفلیس و یا اطلاعات بیشتر در ساعات غیر اداری با شماره 09120182390 تماس حاصل فرمایید.

کنترل گذرنامه (داشتن 7 ماه اعتبار) بر عهده مسافر می‌باشد. 

مشخصات تور 

_ مسافر بابت هر روز اقامت 100 دلار همراه داشته باشد.

_ داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت هنگام پرواز برگشت الزامی می باشد و داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد تایید سازمان جهانی بهداشت اجباری است.

_ پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی است.

_ صدور بیمه برای افراد بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن به صورت مازاد محاسبه خواهد شد.6Lf9kSwmAAAAAM2r3nHz8lPnzg4ui3HJafp28TM2