آژانس هواپیمایی اسطوره بیستون

تور کوش آداسی ویژه بهار 1403

این تور منقضی شده است.

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • ADB عدنان مندرس
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 22:50
 • مدت سفر 03:00
 • ساعت سفر 22:50
 • مدت سفر 03:00
ازمیر
 • ADB ازمیر
 • اتوبوس
 • کوش آداسی
 • bus ترانسفر زمینی
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 01:10
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 01:10
کوش آداسی
 • کوش آداسی
 • اتوبوس
 • ADB ازمیر
 • bus ترانسفر زمینی
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 01:10
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 01:10
عدنان مندرس
 • ADB عدنان مندرس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 02:50
 • مدت سفر 03:00
 • ساعت سفر 02:50
 • مدت سفر 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
22,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,930,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
17,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
24,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,060,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,550,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
17,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,120,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
17,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
30,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,180,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
17,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
30,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,750,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
17,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
چشم انداز : Land View
6
2 تخته (هرنفر)
35,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,820,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,170,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
17,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
36,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,850,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,130,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
17,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
39,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,960,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,060,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
17,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
40,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,120,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
17,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
41,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,370,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
17,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
41,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
17,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
42,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,160,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,630,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
17,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
42,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,560,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
17,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
43,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,120,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,760,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
17,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
45,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
17,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
47,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,580,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
17,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
48,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
17,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
48,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,710,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
17,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
49,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,360,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
17,500,000 تومان
نوزاد
19,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
50,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,580,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,030,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
17,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
چشم انداز : Superior Sea View
6
2 تخته (هرنفر)
51,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,270,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,130,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
17,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
51,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,060,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
17,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
چشم انداز : Superior Sea View
6
2 تخته (هرنفر)
52,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,980,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,360,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
17,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
55,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,520,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
17,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
56,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
89,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
17,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
58,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
91,780,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,280,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
17,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
59,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,280,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
17,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
60,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
102,070,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,160,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
17,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
60,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,570,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,280,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
17,500,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت ایرباس قشم ایر
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی با پوشش کرونا(زیر60 سال)
4 اقامت در هتل 6 شب و 7 روز
5 تور لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خشایار نامدار 09120182390
2 فاطمه کریمی 09024040786
3 سمانه علی پور 09024040783
4 مریم محسنا 09352504018
توضیحات‌

تور کوش آداسی

برای رزرو تور بهاری کوش آداسی در ساعات غیر اداری و یا روز‌های تعطیل با شماره‌های 09352504018،  09024040769، 09120182390 تماس حاصل فرمایید.

تور‌های چارتر و غیر قابل کنسلی می‌باشند.

مشخصات تور :

_بیمه برای افراد بالای 60 سال جداگانه و الزامی می‌باشد.


6Lf9kSwmAAAAAM2r3nHz8lPnzg4ui3HJafp28TM2